Squeeze Out

Dne 3.5.2005 došlo ke schválení novely obchodního zákoníku , která nově umožňuje majoritnímu akcionáři provést tzv. squeeze out (tj. zákonné vytěsnění minoritních akcionářů) dle § 183i , která nabyla v těchto ustanoveních účinnosti dne 3.6.2005.

Jde o proces, kde majoritní akcionář společnosti je oprávněn požadovat, aby představenstvo společnosti, ve které vlastní alespoň 90 % základního kapitálu, svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na jeho osobu.

Majoritní akcionář, který již vlastní podíl ve výši alespoň 90 %, musí podat u společnosti, jejíž akcie vlastní, žádost o svolání valné hromady nejpozději do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Pokud majoritní akcionář nemá (ke dni účinnosti tohoto zákona) požadovaných alespoň 90 %, ale předpokládá, že je v blízké době získá, je možné připravit potřebné podklady (posudek, žádost o svolání VH s předmětným bodem programu, text oznámení o konání VH a další) a následně celý proces spustit s tím, že v tomto případě počíná běžet lhůta 3 měsíců pro doručení žádosti o svolání valné hromady od okamžiku získání či překročení podílu 90 %.

Z tohoto vyplývá, že tento proces je tedy možné (pokud do dne účinnosti nevlastníte 90 % podíl) zahájit kdykoli (ale vždy nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců) po získání alespoň 90 % podílu na společnosti majoritním akcionářem.

Součástí našich služeb je i zajištění potřebných kroků, potřebných k dosažení potřebného 90 % podílu.

Výhody oproti dosavadní formě převzetí (podle § 220p obchodního zákoníku):

  • nezaniká vlastněná společnost (tzn. zůstává obchodní firma, logo atd.)
  • celý proces je výrazně jednodušší a levnější

Na základě výše uvedených skutečností jsme připraveni Vám nabídnout v této záležitosti operativní konzultaci a promptní zajištění realizace tohoto projektu tj. zejména:

  • zajištění posudku
  • zpracování žádosti o svolání valné hromady hlavním akcionářem s předmětným bodem programu
  • poradenství k získání dokladu o vlastnictví 90 % akcií hlavního akcionáře
  • příprava scénáře a návrhu usnesení valné hromady
  • zajištění z/uveřejnění všech inzerátů za zvýhodněných finančních podmínek
  • podání návrhu zápisu do obchodního rejstříku
  • zajištění výplaty protiplnění drobným akcionářům
  • zajištění tisku nových akcií a jejich předání hlavnímu akcionáři

Žádost o zpracování cenové nabídky zasílejte e-mailem na adresu: srutova@seccorporate.cz

Další informace Vám rádi poskytneme na těchto telefonních číslech: 244 913 842 a 605 040 504

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.