Převzetí společnosti hlavním akcionářem

Roztříštěnou akcionářskou strukturu akciové společnosti (zejména u společností, které se privatizovaly v tzv. kupónové privatizaci) je možné odstranit formou zrušení společnosti s převodem jmění na hlavního akcionáře (nebo rozdělením společnosti). Hlavním akcionářem musí být majitel akcií, jejichž nominální hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu cílové společnosti (viz ust. § 220p odst. 1 obchodního zákoníku).

Zrušením dochází k zániku této společnosti, jemuž předchází zrušeni této společnosti bez likvidace s tím, že jmění zanikající společnosti převezme jeden z akcionářů společnosti (tzv. hlavní akcionář). Tímto hlavním akcionářem může být jak osoba právnická, tak osoba fyzická, má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, je zapsána v obchodním rejstříku. Přitom platí, že vlastní akcie v majetku společnosti se pro účely výpočtu této podmínky rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Při zrušení akciové společnosti s převodem jmění na hlavního akcionáře nevzniká nový právní subjekt, nýbrž dochází pouze a jen ke spojení podniku hlavního akcionáře s podnikem zanikající akciové společnosti.

Hlavní akcionář (není-li fyzickou osobou) je oprávněn převzít firmu (tzn. název) zaniklé společnosti.

Důsledky zápisu převzetí jmění hlavním akcionářem do obchodního rejstříku.

Přehled činností SEC Corporate, a.s. v souvislosti s kompletním převzetím společnosti

Zpět k tématu "Získání 100% akcií společnosti"