Dražba

Veřejnou dražbu Vám zajistíme u neregistrovaných akcií v případě:
  • nevyzvednutých akcií v rámci změny zaknihovaných akcií na listinnou podobu
  • vydaných akcií místo akcií prohlášených za neplatné v rámci:
    • výměny listinných cenných papírů za nové listinné cenné papíry
    • změny podoby listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry
  • realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru. U pohledávky zajištěné zástavním právem k předmětným cenným papírům, která není včas a řádně splácena. Podmínkou je informování dlužníka o prodeji zástavy. Výtěžek dražby připadá zástavci
  • prodej cenných papírů tvořících součást konkurzní podstaty. Navrhovatelem dražby je správce konkurzní podstaty a výtěžek dražby připadá konkurzním věřitelům.

Prodej nevyzvednutý listinných akcií (ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty) Vám zajistíme prostřednictvím našeho obchodníka s cennými papíry v nedobrovolné veřejné dražbě. Její výtěžek po odečtení nákladů dražby náleží majitelům nevyzvednutých akcií.

Veřejné dražby cenných papírů se řídí především zákonnou úpravou podle §44b zákona o cenných papírech ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných dražbách.

Náš obchodník, který má oprávnění realizovat dražby, tzn. má schválený Dražební řád Komisí pro cenné papíry, zajistí kompletní realizaci všech úkonů spojených s přípravou a organizací dražby, provede vlastní dražbu a vypořádání výnosu dražby.

Přehled činností zajišťovaných naším obchodníkem v souvislosti s dražbou listinných akcií

 

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.