Zajišťované služby

Přehled činností zajišťovaných naším obchodníkem v souvislosti s dražbou listinných akcií:
 • připraví text smlouvy na zajištění realizace nedobrovolné dražby
 • zajistí vypracování posudku znalce (podklad pro stanovení vyvolávací ceny dražených akcií) v případě většího objemu dražených akcií (po dohodě s navrhovatelem, tzn. emitentem)
 • vypracuje a zajistí schválení užšího prospektu cenného papíru (vyžaduje-li to zákon)
 • zpracuje text dražební vyhlášky
 • připraví návrh textu oznámení (včetně dopisu akcionářům nevyzvednutých akcií) o konání nedobrovolné dražby
 • zajistí zveřejnění oznámení o dražbě a o uložení dražební vyhlášky, případně užšího prospektu v Obchodním věstníku, na centrální adrese atd.
 • zpracuje veškeré podklady spojené s dražbou
 • zajistí vlastní realizaci dražby a její řádný průběh (případně realizaci opakované dražby)
 • vyhotoví protokol o provedení dražby a zajistí jeho zaslání osobám ve lhůtě dle zákona
 • telefonické odpovědi a informace dotčeným akcionářům
 • připraví dopis akcionářům s oznámením o konání o dražby
 • zajistí rozpočítání výtěžku dražby a jeho rozeslání akcionářům nevyzvednutých akcií
 • zabezpečení předání předmětu dražby a přechodu vlastnického práva na vydražitele.

 

Má-li jakýkoli akcionář sám zájem prodat své akcie, neprovádí se jejich prodej formou dobrovolné dražby cenných papírů. V takovém případě Vám zajistíme jejich prodej v součinnosti s naším obchodníkem s cennými papíry formou prodeje na veřejném trhu, formou veřejného návrhu smlouvy o prodeji cenných papírů, veřejné obchodní soutěže (ostatní služby), výzvy k uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů aj.

 

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.