Rozdělení společnosti

Nástupnickou společností může být akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným.

Druhým řešením roztříštěné akcionářské struktury cílové společnosti tzv. rozdělení akciové společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem ( §220r až §220za obchodního zákoníku). Pro tento způsob rozdělení musí hlasovat akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu zanikající společnosti. Přitom platí, že vlastní akcie v majetku společnosti se pro účely výpočtu této podmínky rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Rozdělení obecně, tj. i rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem je ve smyslu § 69 odst. 4 obchodního zákoníku možno provést těmito formami:

a) rozdělení se založením nových společností
b) rozdělení sloučením
c) kombinací obou způsobů uvedených pod písm. a) a b)


Přehled činností zajišťovaných SEC Corporate, a.s. v souvislosti s rozdělením společnosti