Přeměna podoby akcií

Hlavní důvody realizace změny zaknihovaných akcií na listinnou podobu:


- snížení nákladů emitenta spojených s:

  • vedením emise v CDCP (tj. neadekvátně vysokých poplatků za vedení registrace emise akcií v CDCP), případně
  • poplatky za vyhotovení seznamu akcionářů na řádnou, mimořádnou valnou hromadu, na výplatu dividend
  • dalšími poplatky CDCP a náklady na ověření listin, plných mocí apod.


- snížení nákladů akcionářů
spojených s:

  • vedením akcií na majetkovém účtu akcionáře v CDCP (tj. neadekvátně vysokých poplatků za vedení akcií na účtu v CDCP)
  • poplatky za převody a přechody akcií mezi akcionáři dalšími poplatky CDCP a náklady na ověření listin, plných mocí apod.


- jednostranný, nevyvážený postup CDCP způsobující neadekvátní administrativně právní zátěž pro společnosti
- pružnější realizace převodu a prodeje cenných papírů pro akcionáře bez jakýchkoli poplatků
- s optimalizací vlastnické struktury společnosti. Většina drobných akcionářů se nedostaví ani přes opakovanou výzvu k vyzvednutí listinných akcií. Nevyzvednuté akcie jsou v souladu se zákonem prodány v nedobrovolné dražbě
- eliminace výplaty odškodnění. V případě plánovaného uzavření ovládací smlouvy . Mimo stojící akcionáři mají právo na prodej akcií (na odškodnění). Předchází-li uzavření ovládací smlouvy změna podoby akcií, odškodnění se bude týkat již pouze akcionářů, kteří si akcie vyzvednou a o odškodnění sami požádají ve stanovené lhůtě
- eliminace spekulativního skupování akcií ze strany akcionářů, kteří (po ztrátě možností zisků z povinných odkupů) se cíleně orientují na společnosti, které uzavírají ovládací smlouvu, nebo připravují převzetí společnosti hlavním akcionářem.Hlavní akcionář uhradí přiměřenou cenu pouze zbytku akcionářů, kteří si akcie skutečně vyzvedli
- získání 100 % akcií cílové společnosti. Postupnou realizací přeměny podoby akcií (podpořenou případným odkupem) jsme schopni pro Vás zajistit získání skutečně 100 % podílu v cílové společnosti.


SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletní přeměnu podoby akcií (zajišťované činnosti)