Zajišťované služby

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletní přeměnu podoby akcií, tj. zejména:

 • zpracuje podrobný věcný a časový harmonogram postupu realizace celého projektu
 • připraví návrh znění předmětných bodů pořadu jednání valné hromady klienta
 • připraví návrh změny stanov klienta s tímto spojených
 • připraví podklady na valnou hromadu k předmětným bodům valné hromady
 • připraví návrh znění usnesení valné hromady k předmětným bodům valné hromady
 • zpracuje žádost klienta na ČNB - sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem (u akcií s přiděleným ISIN) a zajistí komunikaci s ČNB - sekcí regulace a dohledu nad kapitálovým trhem
 • zpracuje žádost klienta o uzavření smlouvy na zrušení registrace emise akcií v CDCP a zajistí komunikaci s CDCP
 • zpracuje text oznámení emitenta organizátorům kapitálového trhu (u registrovaných akcií)
 • zpracuje návrh textu oznámení o rozhodnutí valné hromady a oznámení s výzvou klienta k vyzvednutí listinných akcií a oznámení s dodatečnou výzvou k vyzvednutí
 • zajistí koordinaci kroků spojených se zrušením registrace emise akcií ve CDCP s realizací vydávání listinných akcií
 • poskytne poradenství při tisku listinných akcií, připraví návrh listinné podoby akcií včetně stupně a způsobu použití ochranných prvků a po schválení klientem zajistí jejich vytištění
 • zpracuje návrh kompletního postupu realizace vydávání listinných akcií jejich majitelům, včetně zpracování kompletní agendy s tím spojené (předávacích protokolů atd.), v případě zájmu klienta zajistí (ve spolupráci s obchodníkem s cennými papíry) jejich vydávání
 • zajistí informační linku pro akcionáře
 • v případě zájmu zajistí zpracování agendy spojené s realizací dobrovolné nabídky převzetí
 • provede prověření případných blokací a zástavních práv váznoucích na akciích před jejich vydáváním
 • poskytne poradenství při řešení případů nevyzvednutých akcií a připraví návrh dalšího postupu nakládání s nevyzvednutými akciemi,
 • připraví a zpracuje veškeré podklady pro jednání představenstva, resp. dozorčí rady klienta, za účelem schválení dražby nevyzvednutých akcií.

Pozn: Změnu podoby je možné zajistit i obráceně, tzn. listinných akcií na zaknihovanou podobu.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.