Zajišťované služby

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletní rozdělení společnosti, tj. zejména:

Ve všech případech rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem uvedených výše se ve smyslu ust. 69c odst. 5 obchodního zákoníku:
  • ocenění jmění rozdělované (zanikající) společnosti soudem jmenovaným znalcem

V případě rozdělení se založením nových společností:

  • pro zanikající společnost zpracování tzv. projektu rozdělení, o jehož schválení rozhoduje formou notářského zápisu valná hromada zanikající společnosti, zatímco ve zbývajících případech způsobu rozdělení
  • pro statutární orgány všech zúčastněných společností společně zpracování tzv. smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění, o jejímž schválení rozhodují valné hromady všech zúčastněných společností, a to opět ve formě notářského zápisu
  • kompletaci samotné smlouvy o převzetí, která se uzavírá ve formě notářského zápisu (podepisují jej ti členové představenstvem, resp. jiného statutárního orgánu zúčastněných osob, kteří jsou oprávněni za společnost jednat navenek)
  • přezkoumání projektu rozdělení, a to před jeho prozkoumáním dozorčí radou a schválením valnou hromadou, posudkem dvou soudem jmenovaných znalců a v případě smlouvy o rozdělení buď posudkem dvou soudem jmenovaných znalců na základě společného návrhu na jmenování všech zúčastněných společností, jinak posudkem jednoho soudem jmenovaného znalce, a to za každou zúčastněnou společnost
  • vypracování návrhu zprávy o rozdělení ve smyslu § 220s obchodního zákoníku. Ve všech případech musí být před schválením projektu či smlouvy o rozdělení vypracována představenstvy a dozorčími radami těch zúčastněných společností, u nichž se všichni jejich společníci nevzdají zákonem stanoveným způsobem (písemná forma s úředně ověřeným podpisem) tohoto oprávnění.

Ve všech případech je zanikající společnost dále povinna sestavit a nechat auditorem ověřit tzv. konečnou účetní závěrku sestavenou ke dni, který předchází rozhodnému dni rozdělení, a je nutno zpracovat za každou z nástupnických společností tzv. zahajovací rozvahu a nechat ji ověřit auditorem.
Ve všech případech rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem rovněž platí, že akcionář zanikající společnosti, který se zúčastnil valné hromady rozhodující o rozdělení, byl akcionářem zanikající společnosti k tomuto dni a nehlasoval pro schválení projektu, resp. smlouvy o rozdělení, má právo na vypořádání v penězích, a to za podmínek stanovených v § 220o obchodního zákoníku.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.