Rozdělení sloučením

Rozdělení sloučením umožňuje, aby jediným zápisem do obchodního rejstříku došlo jak k rozdělení zanikající společnosti, tak současně ke sloučení rozdělených částí zanikající společnosti s již existujícími společnostmi. Při rozdělení sloučením dojde k zániku zanikající akciové společnosti, jemuž předchází zrušení zanikající společnosti bez likvidace s tím, že jmění zanikající společnosti se rozdělí a přechází na dvě či více již existujících nástupnických společností. Při rozdělení sloučením tedy nedochází ke vzniku žádné nové společnosti. I zde platí, že všechny zúčastněné osoby (tj. zanikající společnost a nástupnické společnosti) musí mít sídlo na území České republiky a že je možné aplikovat rozdělení sloučením mezi kapitálovými společnostmi bez omezení, to znamená, že se rozdělovaná akciová společnost se může slučovat jak do existujících akciových společností, tak i do existujících společností s ručením omezeným, popř. jen do existujících společností s ručením omezeným.

Právní účinky nastanou zápisem rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem do obchodního rejstříku a jsou tyto:

  • zaniká zrušená společnost (tj. zanikající společnost)
  • jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, se rozděluje a přechází na existující nástupnické společnosti v poměru určeném v projektu rozdělení
  • společníci zanikající společnosti se stávají společníky té nástupnické, popř. těch nástupnických společností, které určí projekt rozdělení, popř. se mohou i stát společníky všech nástupnických společností, avšak s jinými podíly než jaký měli na zanikající společnosti
  • zástavní právo k akciím nebo zatímním listům zanikající společnosti přechází na akcie, zatímní listy nebo obchodní podíly, jež budou v důsledku rozdělení vyměněny za akcie či zatímní listy zanikající společnosti.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.