Rozdělení se založením nových společností

Při rozdělení se založením nových společností dochází k zániku zanikající společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace s tím, že jmění zanikající společnosti se rozdělí a přechází na dvě nebo více zakládaných nástupnických společností, které vznikají až zápisem samotného rozdělení do obchodního rejstříku. Zúčastněnou osobou je v tomto případě jen zanikající (rozdělovaná) osoba. Nástupnické společnosti již nemusí mít stejnou právní formu jako zanikající společnost, tzn., že je možné akciovou společnost takto rozdělit např. na dvě společnosti s ručením omezeným, popř. jednu společnost s ručením omezeným a jednu akciovou společnost. Při rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem se všichni akcionáři zanikající společnosti nemusí účastnit na všech nástupnických společnostech, avšak úhrnná hodnota podílů akcionářů zanikající společnosti, které získají rozdělením, musí odpovídat hodnotě jejich podílu na zanikající akciové společnosti. Přesněji řečeno, musí platit, že součet hodnot podílů akcionáře zanikající společnosti na čistém obchodním majetku nástupnických společností k rozhodnému dni rozdělení musí odpovídat hodnotě jeho podílu na čistém obchodním majetku zanikající společnosti ke dni, který předchází rozhodnému dni rozdělení. Zúčastněnou společností je v tomto případě rozdělení pouze zanikající společnost.

Právní účinky nastanou zápisem rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem do obchodního rejstříku a jsou tyto:

  • zaniká zrušená společnost (tj. zanikající společnost)
  • vznikají dvě či více nástupnických společností
  • jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, se rozděluje a přechází na nástupnické společnosti v poměru určeném v projektu rozdělení
  • společníci zanikající společnosti se stávají společníky té nástupnické, popř. těch nástupnických společností, které určí projekt rozdělení, popř. se mohou i stát společníky všech nástupnických společností, avšak s jinými podíly než jaký měli na zanikající společnosti
  • zástavní právo k akciím nebo zatímním listům zanikající společnosti přechází na akcie, zatímní listy nebo obchodní podíly, jež budou v důsledku rozdělení vyměněny za akcie či zatímní listy zanikající společnosti.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.