Zajišťované služby

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletní převzetí společnosti, tj. zejména:

Zúčastněné osoby (tj. zanikající akciová společnost a hlavní akcionář) vyhotovují:

  • vyhotovení návrhu smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem pro všechny zúčastněné osoby (tj. zanikající akciová společnost a hlavní akcionář)
  • přezkoumání návrhu smlouvy o převzetí (za zanikající společnost i za hlavního akcionáře) posudkem soudem jmenovaného znalce (pokud všichni akcionáři, resp. společníci některé z těchto osob se tohoto svého práva nevzdají písemně s úředně ověřeným podpisem). V případě roztříštěné akcionářské struktury by však tato možnost prakticky přicházela v úvahu pouze u hlavního akcionáře a pak by se zpracovával znalecký posudek pouze jedním znalcem jmenovaným soudem na návrh zanikající společnosti. V tomto znaleckém posudku o přezkoumání smlouvy o převzetí musí být rovněž stanovisko znalce k přiměřenosti vypořádání v penězích pro ostatní akcionáře podle § 220p odst. 2 obchodního zákoníku.
  • vypracování návrhu zprávy představenstva a dozorčí rady, a to jak za zanikající společnost, tak i za hlavního akcionáře (pokud všichni akcionáři, resp. společníci některé z těchto osob se tohoto svého práva nevzdají písemně s úředně ověřeným podpisem)
  • příprava podkladů na valnou hromadu. Návrh smlouvy o převzetí schvalují valné hromady zanikající společnosti i hlavního akcionáře
  • účast notáře a notářský zápisu o tomto rozhodnutí
  • kompletaci vlastního textu smlouvy o převzetí k uzavření (ve formě notářského zápisu). Podepisují jej ti členové představenstvem, resp. jiného statutárního orgánu zúčastněných osob, kteří jsou oprávněni za společnost jednat navenek.

Zanikající společnost zpracovává konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozhodnému dni převzetí a tato konečná účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Hlavní akcionář pak sestavuje zahajovací rozvahu v případech, kdy vede podvojné účetnictví (tzn. mimo jiné ve všech případech, kdy hlavní akcionář je obchodní společností), a tuto zahajovací rozvahu je povinen nechat ověřit auditorem, ale pouze v případech, kdy je hlavní akcionář povinen auditovat své účetnictví podle zvláštních právních předpisů (tzn. hlavní akcionář - společnost s ručením omezeným by obecně nemusela podrobit zahajovací rozvahu auditu, pokud ovšem nepřesahuje hranice jeho čistého obratu či jeho čistého obchodního majetku stanovené v zákoně o účetnictví).

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.