Důsledky převzetí společnosti hlavním akcionářem

Zápis převzetí jmění hlavním akcionářem do obchodního rejstříku má tyto právní důsledky:

a) zaniká zrušená akciová společnost

b) zaniká účast všech akcionářů na zanikající akciové společnosti (tzn. akcionáři zanikající společnosti se nestávají akcionáři či jinými společníky hlavního akcionáře)

c) jmění zanikající akciové společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, přebírá hlavní akcionář

d) má-li zanikající společnost více akcionářů, pak menšinovým akcionářům vzniká vůči hlavnímu akcionáři právo na přiměřené vyrovnání v penězích za podmínek uvedených v ust. § 220p odst. 2 a 4 obchodního zákoníku.